Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

- Wymagane dokumenty

Czcionka:

Prawo do świadczeń rodzinnych (z wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka) ustala się na okres zasiłkowy (od 1 listopada do 31 października kolejnego roku kalendarzowego).

Zasiłek rodzinny

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada, 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

1) kserokopie dowodów osobistych (obojga małżonków),

2)  odpisy skróconych aktów urodzenia dzieci,

3) zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (jeżeli uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej),

4) zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie o dochodzie za 2013r. obojga małżonków, dodatkowo: a. w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne, należy dołączyć kserokopię nakazu płatniczego za 2013r. lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wysokości gospodarstwa rolnego w 2013r.,

5) zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie o dochodzie za 2013r. pełnoletnich dzieci do ukończenia 25 roku życia, pozostających na utrzymaniu rodziców,

6) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2013r wszystkich pełnoletnich członków rodziny, w tym dzieci do ukończenia 25 roku życia, pozostających na utrzymaniu rodziców,

7) odpis wyroku zasądzającego alimenty lub kopia ugody sądowej ustalającej alimenty,

8) zaświadczenie od komornika o egzekucji alimentów za 2013r. – w przypadku gdy egzekucja alimentów była bezskuteczna lub częściowo skuteczna,

9) dokument potwierdzający wysokość uzyskanego przez dziecko w 2013r. stypendium (np. decyzje o przyznaniu stypendium / zaświadczenie ze szkoły o wysokości wypłacanego stypendium ze szkoły),

10) dokument określający datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy /  decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej / decyzję z urzędu pracy) oraz wysokość utraconego dochodu)

11) dokument określający datę uzyskania dochodu (np. umowę o pracę / zlecenie / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /  decyzję z urzędu pracy /  decyzję o przyznaniu renty) oraz wysokość uzyskanego dochodu (np. zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty / zaświadczenie z urzędu pracy o wysokości zasiłku netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty / oświadczenie w przypadku podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej o zarobku netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty / zaświadczenie z zakładu rentowego o dochodzie uzyskanym netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty),

12) akt zgonu małżonka lub odpis zupełny aktu urodzenia dzieci gdy ojciec jest nieznany, w przypadku osoby samotnie wychowującej dzieci,

13) w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka: a. zaświadczenie od lekarza lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu.

14) w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

a. zaświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony (od kiedy do kiedy i na jakie dziecko),

b. zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

c. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych osoby ubiegającej się o urlop wychowawczy lub oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych wraz z imiennym raportem miesięcznym osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek,

15) w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

a. dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny,

b. oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie,

c. zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjanej.

UWAGA! W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu. Należy również w przypadku kserokopii dokumentów posiadać przy sobie oryginały dokumentów do wglądu!

           

Imieniny

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2